УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА        
УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ
2019 – 2020   г.
 
Клас Спе-

циал-

ност

    Код Учебен

план

Степен на професионална квалификация – професия
VIII А КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
VIII Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
VIII В СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
VIII Г СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
VIII Д ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист
VIII Е АНП 5230701 2017 г. Трета – техник по автоматизация
IX А КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
IX Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
IX В СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
IX Г СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
IX Д ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист
X А КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
X Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
X В СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
X Г ПО 4810101 2017 г. Втора – програмист
XI А КМ 5230502 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
XI Б КТТ 5230501 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
XI В СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист
XI Г ПО 4810101 2011 г. Втора – програмист
XI Д ОКС 5230502 2010 г. Трета – техник на комуникационни системи
XI Е СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист
XII А КМ 5230502 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
XII Б КТТ 5230501 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
XII В СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист
XII Г ПО 4810101 2011 г. Втора – програмист
XII Д ИИ 4820101 2009 г. Трета – икономист-информатик
XII Е СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист

 

УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ

8 А  8 Б  8 В  8 Г 8 Д  8 Е  9 А  9 Б  9 В  9 Г  9 Д  Х А  Х Б  ХВ  ХГ