Компютърна техника и технологии


KTTПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:

Необходими са задълбочени познания в областта на перспективни направления като:

Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи;

Приложно  и системно програмиране;

Диагностика, ремонт и поддръжка на компютърни системи.


ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Специалисти във фирми, с предмет на дейност компютърна техника, компютърни мрежи, информационни технологии и разработка на софтуер;

Конфигуриране, асемблиране, диагностика и ремонт, хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърни системи.