Икономическа информатика

 

икон инфПРОФЕСИОЛНА ПОДГОТОВКА:

Фундаментална, специална и специализираща подготовка по икономика и предприемачество;

Изучаване на организация на компютъра, програмиране и програмно осигуряване.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Професионална реализация във всички сфери на пазарното стопанство;

Държавна администрация;

Системи за електронни разплащания и електронната търговия;

Проектиране, разработка и  поддръжка на електронни продукти, програмно осигуряване в икономиката.