Документи за записване

  1. Свидетелство за завършен 7 клас – оригинал;
  2. 5 броя плика с пощенски марки;
  3. 5 снимки (формат за лична карта 3Х4 см). Снимките да са надписани на гърба с трите имена на ученика;
  4. Медицински картон с имунизациите от раждането до 7 клас;
  5. Попълва личен картон по образец на училището. Медицинско свидетелство – оригинал;