65 ГОДИНИ ПГЕА
 

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ
ЕРАЗЪМ

ЕРАЗЪМ

НАГРАДАТА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ

Capture

ТВОЯТ ЧАС

BG05M2OP001-2.004- 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) “ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

12345

22Capture   SAP   Capture4 Capture 111 2

11  33 11

55  66 77 99

1